ระบบวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ
พัฒนาโดย วิสุทธิ์ กังวานตระกูล
กรอกข้อมููลโดยวิธี INPUT ก, ข, ค, ง, จ, หรือ ฟ[Version 2018]
 
ชื่อผู้ใช้ (User Name) :
รหัสผ่าน (Password) :
 
 
วัตถุประสงค์ :บริการการวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบที่มีคำตอบถูกเพียง 1 ตัวเลือก ของข้อสอบแต่ละข้อ
โดยการแบ่งกล่มผู้ตอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กล่มที่ได้คะแนนสูง และ กลุ่มที่ได้คะแนนต่ำ
จำนวนกลุ่มละเท่ากัน   จำนวนของกลุ่มแบ่งให้ประมาณ 25-26%ของผู้สอบ หรือผู้ใช้อาจ
กำหนดจำนวนของกลุ่มได้เอง  โปรแกรมจะวิเคราะห์หา
   ค่าดัชนีความยาก
ค่าอำนาจจำแนก และ
   ค่าความเชื่อมั่นของชุดข้อสอบตามวิธีวิเคราะห์ของ Kuder-Richardson (K-20)
 
ขั้นตอนการใช้ :  1. ให้เลขลำดับที่คำตอบของผู้สอบแต่ละฉบับไว้ก่อน เพื่อใช้อ้างอิงในการบันทึก/แก้ไข
  2. Login เข้าระบบ
  3. Click "เพิ่มชุดข้อสอบ" แล้วกำหนดชื่อชุดข้อสอบ และจำนวนข้อสอบของชุดข้อสอบ
  4. Click "บันทึก/แก้ไข คำเฉลย/คำตอบ" ของรายการชุดข้อสอบที่ต้องการบันทึก/แก้ไข
  5. เริ่มต้นบันทึก/แก้ไขคำตอบเฉลยของชุดข้อสอบก่อน (ลำดับที่ 0)
  6. ปุ่ม "เพิ่มคำตอบอีก 1 ฉบับ" ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลคำตอบของอีก 1 คน (เพิ่มข้อมูลใหม่)
  7. ปุ่ม "คำตอบฉบับถัดไป" ใช้เพื่อบันทึก/แก้ไขคำตอบของฉบับลำดับถัดไป
  8. ปุ่ม "คำตอบฉบับก่อนหน้านี้" ใช้เพื่อบันทึก/แก้ไขคำตอบของฉบับลำดับก่อนนี้
  9. ปุ่ม "คำตอบฉบับที่" ใช้เพื่อบันทึก/แก้ไขคำตอบลำดับที่กำหนด
10. ปุ่ม "คำเฉลย" ใช้เพื่อบันทึก/แก้ไขคำตอบเฉลย
11. ปุ่ม "วิเคราะห์ข้อสอบ" ใช้เพื่อสั่งโปรแกรมวิเคราะห์ชุดข้อสอบที่เลือก
12. ปุ่ม "แก้ไขชื่อ" ใช้เมื่อต้องการแก้ไขชื่อชุดข้อสอบที่บันทึกไว้แล้ว
13. ปุ่ม "ลบคำตอบชุดนี้" ใช้เพื่อลบคำตอบชุดลำดับสุดท้ายของชุดข้อสอบออกจากฐานข้อมูล
14. ปุ่ม "Logout" ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ปัจจุบันออกจากระบบ และรอการ Login โดยผู้ใช้คนใหม่
     *** จำนวนข้อสอบ/ชุด ที่ออกแบบฐานข้อมูลรองรับไว้ ต้องไม่เกิน 150 ข้อ/ชุดข้อสอบ ***
     *** จำนวนผู้สอบ/ชุด ควรมีตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ***