พันธะกิจ พิมพ์

พันธะกิจ :                   

* เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัดที่เป็นคุณภาพและวิชาการ                  

* เป็นสถานที่ฝึกงานและให้ความรู้แก่นักศึกษา                  

* เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์                  

* เป็นแหล่งหารายได้สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของคณะ