เกี่ยวกับเรา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2008 เวลา 17:11 น.

ประวัติก่อตั้งสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

                สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  เป็นองค์กรในกำกับของคณะเทคนิคการแพทย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งเป็นภารกิจหลักหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการห้องปฏิบัติการชุมชน ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีคำสั่งที่ 9/2536 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2536 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดตั้งและให้บริการห้องปฏิบัติการชุมชน โดยมีรองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ เป็นประธานคณะทำงาน ในระยะแรกการบริการของโครงงานห้องปฏิบัติการชุมชนเป็นไปในลักษณะการจำหน่ายน้ำยาสำเร็จให้แก่โรงพยาบาลชุมชนต่างๆและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ แต่ต่อมาคณะเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาขยายขอบเขตการบริการทางวิชาการเข้าไปสู่การให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในสาขาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยมุ่งหมายที่จะให้บริการแก่สังคม เป็นแหล่งเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพของคณาจารย์ และหารายได้ให้แก่คณะอีกทางหนึ่ง คณะเทคนิคการแพทย์จึงได้จัดตั้ง “สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด” โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4//2538 เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ

1.             เป็นศูนย์กลางให้บริการทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยเน้นคุณภาพและวิชาการเป็นหลัก

2.             เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและให้ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดแก่นักศึกษา

3.             เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์

4.             เป็นแหล่งรายได้สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของคณะ

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ประกอบด้วยโครงงานต่างๆ ดังนี้

สาขากายภาพบำบัด ประกอบด้วย

1.             โครงงานตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย เช่น การตรวจสมรรถภาพของกล้ามเนื้อและปอด เป็นต้น

2.             โครงงานพัฒนาสุขภาพ การบริหารร่างกายด้วยอุปกรณ์และการออกกำลังต่างๆ

3.             โครงงานบริการทางกายภาพบำบัด ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัด

สาขาเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย

1.             โครงงานน้ำยาสำเร็จ

2.             โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

3.             โครงการผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสื่อวิชาการ

4.             โครงงานน้ำยาธาลัสซีเมีย

การดำเนินงานต่างๆในนามของสถานบริการฯ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ยกเว้นโครงงานน้ำยาธาลัสซีเมีย เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2543  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

อนึ่ง ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพและรักษาทางกายภาพบำบัด ณ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0526.7/6180 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2539

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 15:05 น.