บริการจองห้องประชุม/ห้องเรียนภายในคณะ

รายการห้องประชุม/ห้องเรียนที่ให้บริการภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการจองหอศิลป์และโรงละคร

:รายการหอศิลป์และโรงละครภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการจองรถภายในคณะ

รายการรถยนต์ที่ให้บริการภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อสอบถาม:
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
Faculty of Fine and Applied Arts, 
Khon Kaen University 
ที่อยู่: 123 ถ.มิตรภาพ
ต. ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/ แฟกซ์ 043-202396

facebook
copyright © 2018 Graduate School, Khon Kaen University. All right reserved.