ภาพกิจกรรมประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

ภาพกิจกรรมประจำปี 2558

 

ภาพกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2558

ภาพกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2558

ภาพกิจกรรม ประจำเดือน กันยายน 2558

ภาพกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2558

 

 

กรกฎาคม

 

ภาพบรรยากาศการเลี้ยงขอบคุณ Prof.Dr. David B.Kaber ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 23 ก.ค. 2558

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Attenuated Total Reflectance (ATR) - Fourier Transform Infrared (FTIR) Workshop

นศ.ชั้นปีที่ 1 กับอาจารยืที่ปรึกษา 27 ก.ค.2558

ปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  27 ก.ค. 2558

ภาพการสัมมนาแนวปฏิบัติกระบวนการทวนสอบหลักสูตรรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยพบผู้บริหารฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 20 ก.ค. 2558

Prof.Dr. Andre Seabra ผู้เชี่ยวชาญจาก Faculty of Sport, University of Porto PORTUGAL เข้าพบคณบดี

ประชุมเชิงปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Activity Intervantion Program Particularly Portuguese Soccoer Project to Promote Health and Quality of Life in Children and Adolescents ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ประชุมเชิงปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Research and Methods in Physical and Cognitive Ergonomics ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558

สัมมนา กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาฯ 21-23 ก.ค. 2558

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์คนใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวะฯคนใหม่

Prof. David B.Kaber เข้าพบคณบดีในฐานะนักวิชาการรับเชิญ เพื่อปฏิบัติงานทางด้านการสอนและการวิจัย

พิธีมอบโล่ห์วันสถาปนาคณะฯ 17 ก.ค.2558

การอบรมการบริการโลหิต

ปัจฉิมนิเทศ นศ.เทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ 16 ก.ค. 2558

วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ 17 ก.ค.2558

บรรยาย แนวคิดและโครงสร้างหลักสูตรฯ 17 ก.ค. 2558

โครงการนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2558 18 ก.ค. 2558

 

มิถุนายน


Undo หรือ ไม่Undo-รศ.โชติ ศ.เต็มดวง

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก..มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มิ.ย.2558

กิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มข 2559-2562 สู่คณะ

นักศึกษาไปวัด 29 มิ.ย. 2558

สัมมนา การตรวจสเมียร์เลือด 29 มิ.ย.-2 ก.ค.2558

 

 

พฤษภาคม

ครวจประเมิน รับรองหลักสูตร 17-18 พ.ค.58
ปัจฉิมนิเทศ สาขากายภาพบำบัด 8 พ.ค.2558
ปัจฉิมนิเทศ สาขาเทคนิคการแพทย์ 6 พ.ค.2558
สัมมนา เกาะช้าง 24-27 พ.ค.2558
เกาะช้างกล้อง อ.อรุณรัฐ 24-27 พ.ค.2558
สัมมนา เกาะช้าง จ.ตราด  กล้อง คุณอิ๋ว 24-27 พ.ค.2558
สัมมนาเกาะช้าง จ.ตราด กล้องคณะฯ 24-27 พ.ค. 2558

 

เมษายน

9เมย58-สงกรานต์มข
10เมย58-สงกรานต์คณะฯ
การบรรยายพิเศษ..พัฒนาคน พัฒนางาน  30 เมษายน 2558

มีนาคม

Prof ญี่ปุ่น ผศ อไรวรรณ พาพบ
Prof รศพัชรี พาพบ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีการจ่ายตรง-24มีค58(จันทร์หอม)
คณบดีบรรยาย การปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน-17มีค58
เซนทารา-พบขอพรวันสงกรานต์
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ-สัมภาษณ์คณบดี10มีค58 (รศ.น้อมจิตต์)
สรุปการเข้าตรวจสอบภายในคณะฯ
สอนแต่งหน้า-เครื่องสำอางค์วิคตอเรีย

กุมภาพันธ์

ชื่นชมยินดี  10 ก.พ.2558
Kanyarat-คอนโดเข้าพบผู้บริหาร
มอบดอกไม้-ชื่นชมยินดีที่ประชุม กกคณะ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ.ยุพา
แนวคิดและหลักการในการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น 26 ก.พ. 2558

มกราคม

Prof. พบคณบดี-รศ พัชรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง กายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยปวดคอร่วมกับเวียนศีรษะ 7-9 ม.ค. 2558
งาน50ปี เฮาฮักมข 25มค58
ประชุมวิชาการนานาชาติ-ผศ.กาญจนา-พูลแมน
ปีใหม่ 57
มอบของขวัญปีใหม่ให้แม่บ้าน
หน่วยงานมาแสดงความยินดี-ปีใหม่2558
อบรม การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน turnitin 10-11 ม.ค. 2558