ภาพกิจกรรมประจำปี 2552 PDF พิมพ์ อีเมล

มกราคม

 1. 103 สัมภาษณ์คณบดี
 2. Quest from NIID japan 21 ม.ค.2552
 3. กลุ่มภารกิจด้านบริหาร
 4. กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
 5. กลุ่มห้องปฏิบัติการ
 6. กลุ่มห้องสมุด
 7. การประชุม 13 ม.ค.2551
 8. ขอนแก่น มาราธอน 25 มกราคม 2552
 9. คณบดีที่ 103 13 มค.52
 10. คณะครูและนักเรียน ร.ร.พิบูลย์มังสาหาร เยี่ยมชมคณะฯ 29 ม.ค.2552  
 11. คณะพยาบาลสวัสดีปีใหม่ 7 มค.52
 12. งานวันเกษตรภาคอีสาน2552
 13. ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการมอบของขวัญปีใหม่แก่คณบดี 6 มค.52
 14. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 16 ม.ค.2552
 15. ผู้บริหารไปญี่ปุ่น
 16. พนง.ห้องวิจัย
 17. ภาพถ่ายคณบดี
 18. ภาพถ่ายสาขากายภาพ
 19. ศวป
 20. สภาคณาจารย์ เข้าอวยพรปีใหม่ แด่ คณบดี 5 ม.ค.2552
 21. สำนักทะเบียน สวัสดีปีใหม่ 7 มค.52
 22. อธิการพบคณบดี 8 ม.ค.2552

กุมภาพันธ์

 1. การเจรจาความร่วมมือสถาบันต่างๆในญี่ปุ่น 10 กพ.2552
 2. งายเลี้ยงอำลา คุณกัปกันชรฐ์ ถาโอด 6 กพ.2552
 3. แถลงข่าว 30 ปีและนักวิจัยพบสื่อ 25 กพ.52
 4. บรรยายพิเศษ การเจรจาความร่วมมือสถาบันต่างๆในญี่ปุ่น 17 กพ.2552
 5. ปัจฉมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ 23 ก.พ.2552
 6. พบปะนักวิจัย 4 กพ.2552
 7. พิธีลงนามความร่วม ระหว่างศูนย์วิชาการ และคณะเทคนิคการแพทย์ 18 กพ.2552มือ
 8. ไฟไหม้ clinic
 9. สัมมนากายภาพ 25 กพ.2552

มีนาคม

 1. T-REX Summer Camp’52 26 มี.ค.2552
 2. การอบรม
 3. โครงการสัมมนา วิธีการเขียนคำชี้แจง 24 มี.ค.2552
 4. บรรยายพิเศษ ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะ 15 ปี 3 มีค.52
 5. ประชุมวิชาการ 12-19 มีนาคม 2552
  - pre-conferance 12-13 มี.ค. 2552
  - Pullman 16 มีค.2552
  - Pullman 17 มีค.2552
  - Pullman 18 มีค.2552
  - Pullman_รวมภาพ
  - ห้องประชุมชั้น 8 19 มีค.2552
 6. พิธีมอบประกาศนียบัตร สปป.ลาว 12- มี.ค.2552

เมษายน

 1. 09-04-2009_สงกรานต์ มข
  - by yen
  - by_bOOm1
  - by_bOOm2
  - by_bOOm3
  - by_Tuy
 2. งานมุทิตาจิตและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโครงการพิเศษ 9 เม.ย.2552
 3. สงกรานต์คณะฯ 10 เม.ย.2552
  - 10-04-2009_สงกรานต์คณะฯ
 4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอ่านวิเคราะห์และเขียนบทความทางวิชาการที่ได้มาตรฐานเพื่อการตีพิมพ์_2 เมย.52

พฤษภาคม

 1. How to do a good presentation_06-05-09
 2. Ms Hana a Naji from Baghdad University_20-05-09
 3. การวิเคราะห์โรคธาลัสซีเมียด้วยเทคนิค real-time PCR และการประยุกต์ใช้_06-05-09
 4. โครงการเผยแพร่ความรู้ครั้งที่ 1_การดูแลเบื้องต้นเมื่อท่านมีอาการปวดหลัง_19-05-09
 5. งานชื่นชมยินดี17.30-20.00 น.ณ หอประชุมศูนย์กาญจนาภิเษก _06-05-09
 6. งานนัดพบผู้ปกครอง 27 พ.ค.2552
 7. ช่อง 7 สัมภาษณ์งานวิจัย รศ.ดร.รุ้งทิพย์_28-05-09
 8. นักศึกษาใหม่ถ่ายภาพกับอาจารย์ที่ปรึกษา
 9. ปฐมนิเทศโครงการพิเศษ_24-05-09
 10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, 52 29 พ.ค.2552
 11. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 26 พ.ค.2552
 12. ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ‏ ที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์_19-05-09
 13. ประชุมงานวิชาการ_07-05-09
 14. ผู้บริหาร+บุคลากร
 15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบงานบริการการศึกษา 7 พ.ค.2552
 16. ศิษย์เก่ามอบเงินให้คณะ_20-05-09
 17. สัมภาษณ์นักศึกษาทำความดี 29 พ.ค.2552
 18. สัมมนาการเขียน PD, PF_26-05-09
 19. สัมมนาประจวบฯ_7-10-05-09

มิถุนายน

 1. 39 ปีคณะพยาบาลศาสตร์
 2. Vincent Lai & judy Ng อาศาสมัครสิงคโปร์สอนEng&จีน เริ่มมิย.52
 3. การสัมมนา OMQA 16 มิ.ย.2552
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน PD, PF สำหรับสายสนับสนุน 24 มิถุนายน 2552
 5. พิธีไหว้ครู ,52 18 มิถูนายน 2552

กรกฏาคม

 1. 31 ปี คณะเทคนิคฯ 17 ก.ค.2552
 2. ค้อนรับคณะนักเรียน จ.อุบลราชธานี
 3. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 15 ก.ค.2552
 4. ต้อนรับคณะพี่เลี้ยงการตรวจประเมิน PD,PF 1 ก.ค. 2552
 5. ปฐมนิเทศนักศึกศา ป.โท โครงการพิเศษ  13 ก.ค.2552

สิงหาคม

 1. 18-08-09_ถวายพานพุ่มงานวันวิทยาศาสตร์
 2. โครงการนำเสนอผลการแลกเปลี่ยน น.ส. กับ Fujita heath university 3 ส.ค.2552
 3. งานแสดงเทคโนโลยีตามวิถีความพอเพียง 18 ส.ค.2552
 4. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน  6 ส.ค.2552
 5. ต้อนรับอาตันตุกะ จาก KUMAMOTO 10 ส.ค.2552
 6. เทคนิคฯและกายภาพฯกับทัพย์สินทางปัญญา 11 ส.ค.2552
 7. นศ.ญี่ปุ่น Present 24 ส.ค. 2552

กันยายน

 1. ISO15189_5 กันยายน 2552
 2. Professor Dr. Shosuke Ito_Fujite Health U_22-09-09
 3. students from japan_21-09-09
 4. การดูงานของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน MT จาก FHU 11 ก.ย.2552
 5. เกษียร_25-09-09
 6. ครบรอบ 15 ปี คณะศิลปกรรม_13-09-09
 7. โครงการนัดพบ นักศึกษา 4 ก.ย. 2552
 8. โครงการเผยแพร่ความรู้ ครั้งที่ 2 ( กายภาพบำบัด ) 30 ก.ย.2552
 9. งาน show-share 18 ก.ย.2552
 10. ต้อนรับคณะเยี่ยมชม นักปฏิบัติการเรียนการสอน 4 ก.ย. 2552
 11. ต้อนรับผู้บริหาร จากคณะเวชศาสตร์ จุฬา 8 ต.ค.2552
 12. นศ.ญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคณบดี_11-09-09
 13. บรรยายเรื่องแนวทางแก้ปัญหา นศ.จบช้ากว่ากำหนดด้วยระบบ อ.ที่ปรึกษา_11-09-09
 14. ประชุมกลุ่มวิชาการ_16-09-09
 15. ประมูลร้านค้า_17-09-09
 16. พิธีมอบส่งงานคณบดีคณะแพทย์_29-09-09
 17. ภาพถ่ายกลุ่มE-leanning 15 ก.ย.2552
 18. วันมหิดล_24-09-09
 19. สรุปผลการดำเนินการของผู้บริหาร 6 ต.ค.2552
 20. อบรมเชิงปฏิบัติการการแข็งตัวของเลือด 6 - 8 ตุลาคม 2552

ตุลาคม

 1. 20-10-09_แขกชาวญี่ปุ่น-รศ.ดร.ชาญวิทย์
 2. PCL holding มอบทุน 8 ต.ค 52
 3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการเรียนการสอน  หลักสูตรสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 19 ตค.52
 4. ต้อนรับผู้บริหาร จากคณะเวชศาสตร์ จุฬา 8 ต.ค.2552
 5. แถลงผลงานทีมบริหาร 6 ต.ค 52
 6. ประชุม Flow Chart กลุ่มภารกิจด้านบริหาร 13 ต.ค.52
 7. พบปะบัณฑิตศึกษา 27 ต.ค.2552
 8. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันรุ่นที่ 1 7 ต.ค 52
 9. เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 27 ต.ค.2552
 10. สรุปผลการดำเนินการของผู้บริหาร 6 ต.ค.2552
 11. สหเวชศาสตร์จุฬาเยี่ยมชมคณะ 8 ต.ค.52
 12. อบรมการดูแลหลังเบื้องต้นเมื่อท่านมีอาการปวดหลัง 21 ตค.52
 13. อบรมเชิงปฏิบัติการการแข็งตัวของเลือด 6 - 8 ตุลาคม 2552

พฤศจิกายน

 1. การก้าวสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ 11 พย.52
 2. บรรยายการใช้เครื่อง Flow cytometry 9 พ.ย.2552
 3. ประชุมประสานงานการวิจัย 19 พ.ย.2552
 4. ลอยกระทง มข. 2 พย. 2552
 5. เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 12 พย.52
 6. สาธิต มข.(ศษศ)เยี่ยมชมคณะ 25-26 พย.2552
 7. แสดงความยินดี 30 ปี คณะสาธารณสุข 30 พ.ย.2552

ธันวาคม

 1. Guest_New Year 2010
  - Bank กสิกร 29-12-09
  - Bank ไทยพานิชย์ 24-12-09
  - Dean มอบของปีใหม่ให้ แม่บ้าน 25-12-09
  - Pullman 24-12-09
  - ป.เอก 28-12-09
  - รร.ศรีสังวาลย์ 24-12-09
 2. การบรรยายพิเศ การเขียนวิทยานิพนธ์ 8 ธ.ค.2552
 3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา 4 ธ.ค. 52
 4. ครบรอบ 20 ปี ศูนย์ประชุมวิชาการ 24 ธ.ค.2552
 5. ครบรอบวันสถาปนา คณะเภสัชฯ 1 ธ.ค.2552
 6. ครบรอบวันสถาปนา คณะวิทยาการจัดการ 30 ธ.ค.2552
 7. งานนัดพบบัณฑิต 19 -20 ธ.ค.2552
 8. นักศึกษาที่สามารถสร้างชื่อเสียง 25 ธค. 52
 9. แนะแนวแก่อาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ 4 ธ.ค.2552
 10. แนะแนวอาจารย์ 04 ธค. 2552
 11. บรรยายกาศบริเวณโรงอาหารคณะในวันพระราชทานปริญญาบัตร 21 ธค. 52
 12. บรรยายพิเศษ เรื่อง Micro RNA discovery, applications and future development 21 ธค. 52
 13. ผศ.พญ. เนตรเฉลียว  สัณฑ์พิทักษ์ และทีมบริหาร 30 ธค. 52
 14. พบปะพูดคุย 15 ธ.ค.2552
 15. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 19-20 ธันวาคม 2552
 16. เรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2  16 ธค. 52
 17. สวัสดีปีใหม่ 2553