ภาพกิจกรรมประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ภาพกิจกรรมประจำปี 2557

มกราคม

โครงการ AMS PUBLICATION CAMP
งานโฮม ฮัก-สมาคมศิษย์เก่า 25 มค 57
บรรยายพิเศษ ของอ.วิชัย
มอดินแดงเกมส์
เลี้ยงอดีตคณบดี-สุภินันท์-สเป็ค
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา ปี 2557
หนวยงานสวัสดีปีใหม่คณะฯ
อบรมผู้จัดการทีมซอฟท์บอล 13 ม.ค. 2557

 

กุมภาพันธ์

การเตรียมความพร้อมสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ 25 ก.พ.2557
ปุจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพฯ
รับรางวัล Good practice
ลงคะแนนเลือกตั้งองค์การนักศึกษา
หน่วยงานสวัสดีปีใหม่คณะ-กุมภาพันธ์ 57
อบรมประกันคุณภาพ IQA 21 กุมภาพันธ์ 2557

มีนาคม

ต้อนรับอาคันตุกะจากญี่ปุ่น 4 มีนาคม 2557
r2r พัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย 4 มี.ค. 2557
มอบประกาศนียบัตร 4 มี.ค.2557
ฝ่ายแผนฯ-ฝ่ายพัฒนา พบสโมสรนักศึกษา 7 มี.ค. 57
ประชุมชี้แจง IQA AMS 12 มี.ค. 57
รพ.บำรุงราษฎร์ จะมาแนะนำงานให้แก่นักศึกษาปี 4
Coaching team EdPEx 17-03-57
อบรม..การตรวจสเมียร์เลือด 17-20 มีนาคม 2557
Prof อคุรุศาสตร์มาเยี่ยม 14มีค57
โครงการสัมมนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 25 มี.ค. 2557
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน IQA กลุ่มวิชา

เมษายน

ปัจฉิมนิเทศ นศ.โครงการพิเศษ..9 เม.ย. 2557
สัมมนา..18-22 จ.ตรัง กล้องA&Aun+กล้องพี่ตุ๋ย
สัมมนา..18-22 จ.ตรัง กล้องคณะฯ
สัมมนา..18-22 จ.ตรัง กล้องน้าชูที่ตรัง
สัมมนา..ที่คณะฯ 18 เม.ย. 57
สัมมนา..18-22 จ.ตรัง เที่ยวตรัง-กล้อง พี่หลอ
สัมมนา..18-22 จ.ตรัง เที่ยวตรัง-กล้อง รศ.อรุณรัฐ
ต้อนรับคณะแพทย์แผนไทย.ม.สงขลา 29 เม.ย.2557
ตรวจประเมิน EdPex
สงกรานต์ มหาลัย 57...10 เม.ย.2557
สงกรานต์ มหาลัย 57...10 เม.ย.2557กล้องคณะฯตัวใหญ่
สงกรานต์ มหาลัย 57...10 เม.ย.2557กล้องพี่อาทิตย์+มานะ
สงกรานต์คณะฯ57

พฤษภาคม

พิธีรับมอบทุน  14 พ.ค.2557
แสดงความยินดี-วันสถาปนาสำนักวิทยบริการ-8พค57
ประชุมกรรมการ 7 พ.ค.2557
แสดงความยินดี-วันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ครบรอบ 28ปี-15พค57
บรรยายพิเศษ กิจกรรม KM 20 พ.ค.2557
Jaika-Yayoi
การอบรม ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการฯ 27 พ.ค.2557
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนางานการบริการโลหิตฯ 26-30 พ.ค.2557

มิถุนายน

แขก-รศ-พัชรี เข้าพบคณบดี
yayoi-13 มิ.ย. 2557
ฉีดวัคซีนเฮปบี
JICAมาเยี่ยมYayoi
Yayoi-Km บ่ายอังคาร
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่+สายสนับสนุน
อบรม-การจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ISO 15190
บรรยายพิเศษ บ่ายวันอังคาร...3 มิถุนายน 2557

กรกฏาคม

ตรวจประเมิน IQA
ประชุมวิชาการ 36 ปี เทคนิคการแพทย์
ประชุมวิชาการ 36 ปี เทคนิคการแพทย์ 15 ก.ค. 57
p-conference 13-14 ก.ค. 2557
งานบุญคณะฯ ครบรอบ 36 ปี เทคนิคการแพทย์ 18 ก.ค.57
วิชาชีวิตกับสารเสพติด-รศ นงนุช 
อบรมการพัฒนางานบริการโลหิต26-30พค57-รศ ยุพา
นัดพบผู้ปกครอง 19 ก.ค. 2557
36 ams 50 kku 14-17 ก.ค. 2557
ถวายเทียนพรรษา ณ ภูเวียง 26  ก.ค. 2557

สิงหาคม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปี1 3 ส.ค. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษา +อาจารย์ 4ส.ค.7
ปฐมนิเทศ นศ. ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2557 4 ส.ค 57
ภาพในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการดสอบด้านแบคทีเรียทางการแพทย์
พิธีวางพานพุ่ม วันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค.2557
ครบรอบ 43 ปี คณะพยาบาล 18 ส.ค.2557
สัมมนา การพัฒนาศักยภาพการดสอบด้านแบคทีเรียทางการแพทย์ 6-8 ส.ค. 2557
พิธีมอบประกาศการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพการดสอบด้านแบคทีเรียทางการแพทย์
ล้านเรื่องเล่าประสบการณ์จากแดนซากุระ 28 ส.ค. 57
อธิการบดี-เดินพบบุคลากร-26สค57

กันยายน

บันทึกความร่วมมือ โรงเรียนศรีสัวาลย์กับคณะเทคนิคฯ 3 ก.ย.2557
พิธีไหว้ครูคณะฯ 57
พม่า
ทุนเซฟกเร์ด
อบรมความรู้ทันสมัยทางเคมีคลินิก 27 ก.ย. 2557
โครงการสานสัมพันธ์ไมตรีจากพี่เพื่อน้อง 20 ก.ย. 57
ร่วมแสดงมุทิตาจิต คณะฯ 29 ก.ย. 57
พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล 24 ก.ย.2557
พิธีบริจาค เครื่องมือกายภาพบำบัด 5 ก.ย.2557
ร่วมแสดงมุทิตาจิต มข. 30 ก.ย. 57
อบรมเครื่อง Cytell cell lmaging system 16 กันยายน 2557

ตุลาคม

งานเลี้ยงเกษียณ คุณชูสิทธิ์3ตค57
แสดงความยินดี คณบดีใหม่ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
แสดงความยินดี คณบดีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์
แสดงความยินดี-ผอ สถาบันพัฒนาทรัพยากร ผอ ศูนย์บริการ 17ตค57
มข. - มอ. 8 ตุลาคม 2557
มข-มอ 10 ต.ค.57 คณะแพทย์แผนไทย มอ
Prof. Denile-21ตค57
CMTE ผอ.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง-27ตค57
สัมมนา ป.โท ป.เอก ( อ.สุพรรณ ) 28 ต.ค.2557
แสดงความยินดี-ผอ สำนักทะเบียนและประมวลผล
Prof. ผศ.กาญจนา เข้าพบผู้บริหาร2ตค57

พฤศจิกายน

โครงการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก UMT (Myanmar)  3 พ.ย. 2557
จากเมมกล้อง
เลี้ยงขอบคุณ-อ อลงกต 17พย57
การอบรม เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 18 พ.ย.2557
การบรรยายพิเศษ..Fluorescence โดย....Hooi Hoong  chang
Konwledge for the better future Ph.D or Master 20 พ.ย. 2557
มอบประกาศนียบัตร 27 พ.ย. 2557
งานนัดพบบัณฑิต 28 พ.ย.2557
อบรม R to R 20-21 พ.ย.2557
นัดพบบัณฑิต 28 พ.ย. 2557 (กล้องคณะ)
แสดงความยินดี รศ.พญ.เนตรเฉลียว 28 พ.ย. 2557
ประชุมผู้วิพากษ์หลักสูตร กายภาพฯ 21 พ.ย.2557
ซ้อมรับปริญญาบัตร คณะฯ 29 พ.ย.2557

ธันมาวาคม


Biospectroscopic Diagnostics 22 ธ.ค. 2557
MOU 16 ธ.ค. 2557
Recogntion Day & QM-QA Policy 3 ธ.ค 2557
ฉีดวัคชีน 24 ธ.ค. 2557
เตรียมสถานที่ปีใหม่คณะฯ  24 ธ.ค. 2557
บุคลากรใหม่ 25 ธ.ค. 2557
แสดงยินดีอวยพรปีใหม่ 23 ธ.ค. 2557
ปีใหม่คณะฯ 25 ธ.ค. 2557
ฉีดวัคชีน-ไวลัสตับอักเสบ 26 ธ.ค. 2557