ปัญหาที่พบ PDF พิมพ์ อีเมล
  1. คลิกที่ดาวน์โหลด software และภาพกิจกรรมเป็นดังรูป

      2. ให้เข้าไปที่เมนูบาร์ด้านบนของอินเตอน์เอ็กโพเลอร์เลือก view ในกรนีที่ไม่เห็นเมนูให้สังเกตุจะมีลูกศรตรงข้างเมนู file ให้คลิกตรงลูกศรจะมีเมนูขึ้นมาจากนั้นเลือกตามรูป

3. เมื่อคลิกตามรูปในข้อ 2 ก็จะปรากฏหน้าต่างให่ขึ้นมาดังรูปข้างล่างนี้ เราก็สามารถ copy หรือเปิดดูได้