ภาพกิจกรรมประจำปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล

มกราคม

 1. IRPUS ประเมินโครงการวิจัย 21 ม.ค 2553
 2. โครงการร่วมใจเลิกยาสูบ 21 ม.ค.2553
 3. ตลาดนัดหลักสูตร 28 ม.ค.2553
 4. ธนาคารกรุงไทย อวยพรปีใหม่ 7 ม.ค. 2553
 5. นพ.สุธีร์และอภัสรา พบคณบดี 19 ม.ค. 2553
 6. นักเรียน จากโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 28 ม.ค.2553
 7. บรรยายพิเศษ เม็ดเลือดขาวในเด็ก 19 ม.ค.2553
 8. บรรยายพิเศษ..โดย ดร.ปนิดา 6 ม.ค.2553
 9. พนักงานใหม่ 15 มค. 53
 10. รองอธิการบดีอวยพรปีใหม่ 5 ม.ค.2553
 11. ศูนย์วิทย์ 4 อวยพรปีใหม่ 5 ม.ค.2553
 12. ศฺษย์เก่าเทคนิคฯรุ่นที่ 27 มอบเงินให้คณะฯ 27 ม.ค.2553
 13. อภัสรา ดูงาน 19 ม.ค. 53

กุมภาพันธ์

 1. ชี้แจง เงินสนับสนุนการวิจัย 9 ก.พ.2553
 2. ต้อนรับคณะกรรมการยกระดับ( ฝ่ายลาว ) 17-19 ก.พ.2553
 3. บรรยายพิเศษ ประสบการณ์การทำวิจัย..ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ 23 ก.พ.2553
 4. ปัจฉิมนิเทศ (กายภาพ) 17 ก.พ.2553
 5. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (เทคนิคการแพทย์) 19 ก.พ.2553
 6. พิธีมอบประกาศนียบัตรลาว 5 ก.พ.2553
 7. สัมมนาการทำงานนักกายภาพบำบัด 19 ก.พ.2553

มีนาคม

 1. PT ติว 2 มี.ค.2553
 2. ต้อนรับอาคันตุกะจาก ญี่ปุ่น 17 มี.ค.2553
 3. ธรรมะกับผู้บิหาร 30 มี.ค.2553
 4. น.ร.ม.5 โครงการ T-Rex  เข้าเยี่ยมชม คณะเทคนิคฯ 18 มี.ค.2553
 5. พบปะสังสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา 24 มี.ค.2553
 6. พิธีมอบประกาศนียบัตรลาว 26 มี.ค.2553
 7. อ.ยุพา นำนศ.ลาวพบคณบดี 2 มี.ค.2553

 เมษายน

 1. การบรรยายพิเศษ Happy  Workplace  โดย รศ.ดร. ชัญญา  อภิปาลกุล 19 เม.ย2553
  - happy work place 19 เมย. 53
 2. ชื่นชม ยินดี ข้าราชการดีเด่น 7 เม.ย.2553
 3. ต้อนรับ อ.พิสิฏฐ์และคณะ..จากคณะเกษตร มข. 2 เม.ย 2553
 4. ประชุมร่างพระราชบัญญัติ 27 เม.ย.2553
 5. ปัจฉิมนิเทศ นศ.โครงการพิเศษ 8 เม.ย.2553
 6. สงกรานต์คณะฯ53..9 เม.ย.2553

พฤษภาคม

 1. TQA 4 พ.ค.2553
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ TQA 5 พค. 53
 3. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สปป.ลาว
 4. นักศึกษาใหม่ ถ่ายคู่กับอาจารย์ที่ปรึกษา 27 พ.ค.2553
 5. นัดพบผู้ปกครอง นศ.ใหม่ 2553 24 พ.ค. 2553
 6. ปฐมนิเทศ นศ.โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1...31 พ.ค.2553
 7. ปฐมนิเทศ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 24 พ.ค.2553
 8. ปฐมนิเทศ บัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ กายภาพ 21 พ.ค.2553
 9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553...27 พ.ค. 2553
 10. ภาพการเรียนการสอน อ.พิเศษ ห้องบรรยาย G 19 พ.ค.2553
 11. วิชาการ-GiL
 12. สัมนาระยอง 53
  - สัมมนาระยอง
 13. อ.สหพัฒน์ นำแขกเข้าพบคณบดี 17 พ.ค.2553

มิถุนายน

 1. แขกญี่ปุ่น 08-06-2010
 2. คณะวิทยาการจัดการเข้าดูงานระบบ e-office และ AMSBASE 09-06-2010
 3. ครบรอบ 39 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 25 มิ.ย.2553
 4. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร สปป.ลาว 11 มิ.ย.2553
 5. พิธีไหว้ครูคณะฯ 2553...17 มิถุนายน 2553
 6. ร่วมแสดงความคิดเห็น มหาลัยใน 4 ปี ข้างหน้า
 7. รูป นศ.-ผศ.เนตรเฉลียว
 8. อบรมการใช้อุปกรณ์โสตฯ

กรกฏาคม

 1. AMSMIS 09 กค.53
 2. การแข่งขันกีฬา วันสถาปนาคณะ 16 ก.ค.2553
 3. การเสวนา แนวปฏิบัติของชุมชนต้นแบบ 29 ก.ค.2553
 4. คณบดีต้อนรับแขก อ.ชาญวิทย์ 20 ก.ค.2553
 5. ครบรอบวันสถาปนาคณะ 32 ปี 16 ก.ค.2553
 6. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 15 ก.ค.2553
 7. ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์แนะแนว 9 ก.ค.2553
 8. ปฐมนิเทศนักศึกษา มหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 ก.ค.2553
 9. พิธีมอบรางวัลต่างๆวันสถาปนาคณะฯ 16 ก.ค.2553
 10. สรุปผลการประเมินและมอบรางวัล ในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 16 ก.ค.2553
 11. เสาวนา กับ ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์
 12. อบรมการรัษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 20 ก.ค.2553

สิงหาคม

 1. ใจกล้า มาสัมภาษณ์คณะ 9 ส.ค.2553
 2. พิธีวางพานพุ่ม วันวิทยาศาสตร์ 18 ส.ค.2553
 3. มอบถ้วยชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน แก่คณบดี  30 ส.ค.2553
 4. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข แนะนำตัว 26 ส.ค.2553

กันยายน

 1. งานเกษียณอายุราชการ 23 ก.ย.2553
 2. บรรยายพิเศษ การใช้โปรแกรม E-OFFICE 17 ก.ย.2553
 3. พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล 24 ก.ย.2553
 4. อบรมทักษะการทำงานของนักกายภาพฯ 17 ก.ย.2553

ตุลาคม

 1. KKU visiting program of Kumamoto Health Science University
 2. การบรรยาย เรื่อง องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนทางด้านมะเร็งและวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. การเยี่ยมชมคณะฯของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 4. คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรMCore201ศึกษาดูงานคณะเทคนิคการแพทย์
 5. ผลการดำเนินงานวิจัย.อ.รุ้งทิพย์และคณะฯ  22 ต.ค.2553
 6. พบปะสังสรรค์ระดับบัณฑิตศึกษา 28 ต.ค.2553
 7. เสาวนา การสร้างภูมิทัศน์ คณะเทคนิคฯ 5 ต.ค.53

พฤศจิกายน

 1. KM ประเมินรายวิชา
 2. การบรรยาย KM เรื่อง โปรแกรมคำนวณเกรดวิชาบังคับหลักของMTและPT
 3. การบรรยาย เทคนิคการรายงานผลการปฏิบัติงาน 23 พ.ย.2553
 4. การบรรยาย ประโยชน์ของเครื่อง CYTOMETRY 23พ.ย.53
 5. การบรรยาย ประโยชน์ของเครื่อง Flow cytometry 30พ.ย.53
 6. การบรรยายเทคนิคกการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2  30 พ.ย.2553
 7. การบาายายพิเศษของกลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย
 8. นศ.ญี่ปุ่นพรีเซ็นต์8พ.ย.53
 9. ประกาศนโยบายด้านคุณภาพISO 15189
 10. ประชุมPART
 11. วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์32ปี
 12. สันทนาการ หมอลำจูมทอง 2 พ.ย.2553

ธันวาคม

 1. Flow cytometry 7 ธ.ค. 53
 2. Flow cytometry 14 ธ.ค. 53
 3. การบรรยาย การเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ
 4. ครบรอบวันสถาปนา คณะเภสัช  1 ธ.ค.2553
 5. งานนัดพบบัณฑิต ปี 2553....20 ธ.ค. 2553
 6. งานเลี้ยงกองคลัง 27 ธ.ค. 53
 7. นักศึกษามอบถ้วยรางวัลกีฬาเทคนิค-สหเวชศาสตร์และรางวัลลอยกระทง
 8. นักศึกษารับกิตติบัตรแต่งกายถูกระเบียบ
 9. ประชาพิจารณ์ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 27 ธ.ค. 53
 10. มอบของที่ระลึกให้พนักงานรับปริญญา ประจำปี 2553
 11. วันซ้อมรับปริญญาบัตร 21 ธ.ค. 2553
  - 1วันซ้อมรับปริญญาบัตร
  - 2วันซ้อมรับปริญญาบัตร
 12. สังสรรค์ปีใหม่ 2554....29 ธ.ค.2553
 13. อวยพรปีใหม่
 14. อวยพรปีใหม่ Cellular 28 ธ.ค. 2553
 15. อวยพรปีใหม่ คณะทันตะฯ 30 ธ.ค.2553
 16. อวยพรปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
 17. อวยพรปีใหม่ คณะพยาบาลฯ 30 ธ.ค.2553
 18. อวยพรปีใหม่ คณะแพทย์ 30 ธ.ค.2553
 19. อวยพรปีใหม่ คณะเภสัชฯ 30 ธ.ค.2553
 20. อวยพรปีใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 30ธ.ค.2553
 21. อวยพรปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 30 ธ.ค.2553
 22. อวยพรปีใหม่ คณะสัตวแพทย์ฯ 30 ธ.ค.2553
 23. อวยพรปีใหม่ คณะสาธารณสุข 30 ธ.ค.2553
 24. อวยพรปีใหม่ ธนาคารกรุงไทย 29 ธ.ค.2553
 25. อวยพรปีใหม่ ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล 30ธ.ค.2553
 26. อวยพรปีใหม่ ผอ.สำนักบริหารวิชาการ 30ธ.ค.2553
 27. อวยพรปีใหม่ พนักงานทำความสะอาด 29 ธ.ค.2553
 28. อวยพรปีใหม่ โรงแรมบุษราคัม 29 ธ.ค. 2553
 29. อวยพรปีใหม่ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท
 30. อวยพรปีใหม่สำนักงานอธิการบดี 29 ธ.ค.2553