slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

ประธานกรรมการ

ผศ.พญ. เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

สาระน่ารู้

การดำเนินงานของมูลนิธิ

การดำเนินงานของมูลนิธิ

          นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2530  จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิได้มีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล สนับสนุนการดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการทางวิชาการ โดยการเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

 

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

จำนวน/บาท

1

17 กรกฎาคม 2535

บริจาคเงิน ให้ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น

5,000

2

21 กันยายน 2535

สนับสนุนการจัดงานวันสถาปนา                                                                       

4,000

3

ปี 2535

บริจาคเงินให้โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น

2,000

4

ปี 2535

บริจาคเงินให้ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

2,000

5

7 พฤษภาคม 2536

สนับสนุนค่าพิมพ์วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นฉบับรวม

16,300

6

9 พฤศจิกายน 2536

สนับสนุนค่าพิมพ์วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 (พ.ศ. 2536) ฉบับที่ 1 และ 2

32,600

7

9 กันยายน 2537

บริจาคเงินจากเงินดอกผลของมูลนิธิในปี 2538-2539 ปีละ 30,000 บาท

60,000

8

1 พฤศจิกายน 2537

สนับสนุนค่าพิมพ์วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 6 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 1 

16,300

9

พฤศจิกายน 2538

บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ยี่ห้อ เก็ตเตดเนอร์ ราคา 76,000 บาท) ให้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

32,950

10

2539

บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ยี่ห้อ เก็ตเตดเนอร์ ราคา 76,000 บาท) ให้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27,050

11

31 ตุลาคม 2540

บริจาคเงินให้มูลนิธิคุ้มครองเด็ก “เพื่อเด็กที่ตกอยู่ในความทุกข์ทรมาน”

5,000

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

จำนวน/บาท

12

6 กุมภาพันธ์ 2541

สนับสนุนค่าพิมพ์วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

25,000

13

30 กรกฎาคม 2541

บริจาคเงินให้มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

4,000

14

ปี 2542

ไม่ได้บริจาค

 

15

ปี 2543

บริจาคเงินให้มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

4,000

16

ปี 2544

บริจาคเงินให้มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

4,000

17

ปี 2545 – ปี 2546

ไม่ได้บริจาค

 

18

16 พฤศจิกายน 2547

สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม แรลลี่ท่องเที่ยวขอนแก่น 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลันขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และได้นำรายรับที่ได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้

1. มูลนิธิพัฒนาเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,355

 

10,000

19

ปี 2548

บริจาคเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

5,000

20

ปี 2549

บริจาคเงินให้โรงเรียนศรีสังวาลย์

5,000

21

28 กันยายน 2550

บริจาคเงินให้โรงเรียนศรีสังวาลย์

5,000

22

ปี 2551

บริจาคเงินให้โรงเรียนศรีสังวาลย์

5,000

23

22 พฤษภาคม 2552

บริจาคเงินให้โรงเรียนศรีสังวาลย์

5,000

 

 

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

จำนวน/บาท

24

ปี 2552

จัดรายการสารคดีความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ในนามสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดย นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ดังนี้

1. รายการวิทยุ “หน้าต่างสุขภาพ” ออกอากาศที่สถานีวิทยุ มข. 103 Mhz ทุกวันพุธ เวลา 20.00-21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 30 พฤษภาคม 2552

2. รายการวิทยุ มอ ขอ มอร์นิ่ง” ออกอากาศที่สถานีวิทยุ มข. 103 Mhz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.00-06.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552

3. รายการวิทยุ “เสียงชุมชน คนอีสาน” ออกอากาศที่สถานีวิทยุ สวท. 99.5 Mhz ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-14.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552

 

25

22 ธันวาคม 2553

บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

10,000

26

ปี 2553

สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด เผยแพร่รายการ “หน้าต่างสุขภาพ” จัดรายการโดย นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มข. เวลา 06.00-06.30 น. ทุกวันอาทิตย์ 

 

27

27 ธันวาคม 2554

บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

10,000

28

2 พฤศจิกายน 2555

บริจาคเงินเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษ

มารีย์นิรมล

10,000

29

6 ธันวาคม 2556

บริจาคเงินเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษ

มารีย์นิรมล

10,000

30

25 ธันวาคม 2557

บริจาคเงินเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษ

มารีย์นิรมล

10,000

31

30 ธันวาคม 2558

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนพิการโรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล

10,000

 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482