slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

ประธานกรรมการ

ผศ.พญ. เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

สาระน่ารู้

คณะกรรมการมูลนิธิชุดปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์
กรรมการและเหรัญญิก

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณทนา ศิริธราธิวัตร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี วันเพ็ญ
กรรมการ

นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์
กรรมการ

 

 นางอมร กูลประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ

นางสำรวย แก้วสีขาว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482