slide 1 slide 2 slide 3$slide){ ?>

ประธานกรรมการ

ผศ.พญ. เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

สาระน่ารู้

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

          1. เพื่อส่งเสริมการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

          2. เพื่อส่งเสริมการรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และการป้องกันโรคทางกายภาพบำบัดของประชาชน

          3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพสูง

          5. เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และการสังคมสงเคราะห์

          6. มูลนิธิแห่งนี้จะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด

 

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์     เป็นประธานกรรมการ

          2. รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ                              เป็นรองประธานกรรมการ

          3. รองศาสตราจารย์อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์                                 เป็นกรรมการและเหรัญญิก

          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัณทนา ศิริธราธิวัตร                          เป็นกรรมการ

          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี วันเพ็ญ                                 เป็นกรรมการ

          6. นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์                                               เป็นกรรมการ

          7. นางอมร กูลประสิทธิ์                                                  เป็นกรรมการและเลขานุการ

          8. นางสำรวย แก้วสีขาว                                                 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482