หน้าร้าน >> ติดต่อ - สอบถาม
     
งานบริหารและธุรการ
 

หัวหน้างาน : 50060
งานการเงิน : 50060, 203
งานพัสดุ : 45531, 204
งานธุรการ สาขากายภาพบำบัด (อาคาร 2 ชั้น 3) : 45533, 308
งานธุรการ สาขากายภาพบำบัด (อาคาร 1 ชั้น 5) : 45540
งานธุรการ สาขาเทคนิคการแพทย์ (จุลชีววิทยาคลินิก ชั้น 4) : 45534, 407
งานธุรการ สาขาเทคนิคการแพทย์ (จุลทรรศน์คลินิก ชั้น 5) : 45535, 508
งานธุรการ สาขาเทคนิคการแพทย์ (เคมีคลินิก ชั้น 6) : 45536, 607
งานธุรการ สาขาเทคนิคการแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกฯ ชั้น 7) : 45537, 707
งานอาคารและสถานที่ : 45538, 109